Polityka prywatności

Polityka prywatności

WoshWosh Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

I. Postanowienia ogólne.
II. Podstawa przetwarzania danych osobowych.
III. Cel i okres przetwarzania danych osobowych.
IV. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom.
V. Prawa osób, których dane podlegają przetwarzaniu.
VI. Postanowienia końcowe.

I. Postanowienia ogólne
1. Polityka prywatności ma charakter informacyjny i zawiera zbiór zasad na podstawie których
administrator przetwarza dane osobowe, cele przetwarzania danych osobowych, okres ich
przechowywania oraz prawa osób, których dane podlegają przetwarzaniu.
2. Administratorem danych osobowych, uzyskanych w związku z prowadzoną przez
administratora działalnością gospodarczą jest Spółka WoshWosh Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Grójecka 117 lok. 21, 02-120 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793043, NIP 7010934707, Regon
383781101.
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizyczny w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych
– RODO, zwane dalej „RODO).

II. Podstawa przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych
warunków:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy
osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

III. Cel i okres przetwarzania danych osobowych.
1. Dane osobowe są wykorzystywane w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art.6 ust.1lit.b
RODO;
b) wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art.6 ust.1 lit.c RODO – w
szczególności wynikającego z prawa podatkowego, konsumenckiego, ochrony danych
osobowych RODO (wystawianie i przechowywanie faktur, rachunków, rozpatrywanie żądań
przewidzianych przepisami RODO;
c) uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - art.6 ust.1 lit.f RODO – w
szczególności kontakty z klientami w celu realizacji umowy, rozpatrywanie reklamacji.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, w tym przez okres konieczny do rozpoznania reklamacji, a także
przez okresy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, np. do czasu przedawnienia
roszczeń.
3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą, są przechowywane do
czasu jej cofnięcia.
4. Dane osobowe przechowywane na podstawie uzasadnionego interesu administratora,
wykorzystywane są do czasu wniesienia sprzeciwu, jeżeli będzie uzasadniony.

IV. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom.
Administrator może przekazywać dane osobowe innym podmiotom, jeżeli jest konieczna dla realizacji
celów administratora związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W
szczególności administrator przekazuje dane osobowe podmiotom prowadzącym działalność pocztową
lub kurierską w celu wykonania wiążących go umów.

V. Prawa osób, których dane podlegają przetwarzaniu
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia
zapomnianym);
b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
c) przeniesienia danych osobowych;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. Osoba, której dane dotyczą, która wyraziła zgodę na ich przetwarzanie na podstawie art. 6
ust.1 lit.a) lub art.9 ust.2 lit.a) RODO, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na
przetwarzanie jej danych osobowych przez administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn
związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych
osobowych opartego na art.6 ust.1 lit.e) lub f), tj. ze względu na interes publiczny,
wykonywanie władzy publicznej lub uzasadniony interes realizowany przez administratora, w
tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać
tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane
dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, sprawującego
kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym
w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – www.uodo.gov.pl

VI. Postanowienia końcowe.
W celu realizacji praw osób, których dane podlegają przetwarzaniu, należy się kontaktować z
administratorem pisemnie za pośrednictwem poczty, wysyłając korespondencje na adres: WoshWosh
Sp. z o. o., ul. Grójecka 117 lok. 21, 02-120 Warszawa lub za pośrednictwem poczty email na adres:
napiszdonas@woshwosh.pl