Regulamin

Regulamin Wosh Wosh Sp. z o.o.„Wysyłka z innego miasta” z dnia 1 sierpnia 2019

1. Właścicielem marki WoshWosh jest WoshWosh sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 117/21, 02-120 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793043, REGON: 383781101, NIP: 7010934707
2. WoshWosh Sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu czyszczenia i renowacji obuwia z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
3. Regulamin określa warunki zawierania umów na usługi świadczone przez WoshWosh Sp. z o.o., a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie internetowej www.woshwosh.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
5. Ceny zamieszczone na stronie internetowej www.woshwosh.pl nie uwzględniają kosztów przesyłki.
6. Przed zawarciem umowy Klient przesyła WoshWosh Sp. z o.o. zdjęcie obuwia na adres e-mail napiszdonas@woshwosh.pl bądź za pośrednictwem portalu Facebook (www.facebook.com/woshwoshPL).
7. Po otrzymaniu zdjęcia WoshWosh Sp. z o.o. wysyła do Klienta informację o proponowanym zakresie usługi oraz cenę usługi w zaproponowanym zakresie zgodnie z cennikiem na stronie www.woshwosh.pl.
8. W przypadku akceptacji propozycji WoshWosh Sp. z o.o., Klient składa zamówienie przesyłając obuwie na adres; WoshWosh Sp. z o.o. ul. Międzyborska 57/65 04-027 Warszawa wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zamówieńa.
9. Umowa między Klientem a WoshWosh Sp. z o.o. zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym WoshWosh Sp. z o.o.
10. Wysłanie butów do WoshWosh Sp. z o.o. jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
11. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) Klient będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość ze WoshWosh Sp. z o.o. w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy.
12. Szczegółowy opis procedury odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.
13. Z zastrzeżeniem pkt. 14 – 15 maksymalny termin wykonania usługi wynosi 90 dni i jest liczony od dnia dostarczenia obuwia do WoshWosh Sp. z o.o.. W przypadku usługi czyszczenie express czas oczekiwania na wykonanie usługi to maksymalnie 5 dni roboczych, w przypadku renowacji bądź customu express czas oczekiwania na wykonanie usługi to maksymalnie 7 dni roboczych. Termin liczony jest od dnia otrzymania przesyłki.
14. W przypadku wystąpienia okoliczności losowych, uniemożliwiających czasowo realizację usługi, WoshWosh Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji usługi, o czym zobowiązuje się powiadomić Klienta.
15. W przypadku, gdy do wykonania usługi niezbędne są materiały niedostępne na rynku polskim i zachodzi konieczność ich sprowadzenia z zagranicy, czas, o którym mowa w pkt. 13 ulega wydłużeniu o okres potrzebny na sprowadzenie ww. materiałów.
16. WoshWosh Sp. z o.o. może odmówić wykonania usługi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia obuwia do WoshWosh Sp. z o.o..
17. W przypadku, o którym mowa w pkt. 16 obuwie zostanie odesłane Klientowi niezwłocznie na adres wskazany w formularzu zamówienia.
18. Klient jest świadomy, iż o sposobie wykonania usługi decyduje WoshWosh Sp. z o.o. na podstawie swojego doświadczenia i posiadanej wiedzy z zakresu świadczonych usług. Usługi wykonywane są zgodnie z zasadami rzemiosła oraz możliwościami, które determinuje stan obuwia dostarczonego przez Klienta oraz materiał z jakiego obuwie jest wykonane.
19. Klient zlecając WoshWosh Sp. z o.o. wykonanie usługi przed przesłaniem obuwia zobowiązany jest do usunięcia elementów trwale z obuwiem niezwiązanych (sznurówki, dodatkowe wkładki, pudełka itp.)
20. Klient zlecając WoshWosh Sp. z o.o. wykonanie usługi akceptuje fakt, iż podczas czyszczenia lub renowacji obuwia, w szczególności:
a. obuwie może stać się jaśniejsze, gdyż obecna na obuwiu warstwa brudu bądź środków używanych do pielęgnacji obuwia, która przyciemnia ich kolor zostanie usunięta w procesie czyszczenia;
b. na obuwiu mogą ujawnić się plamy bądź przebarwienia wcześniej niewidoczne pod warstwą brudu, które mogą się okazać niemożliwe do usunięcia;
c. włosie w strukturze materiału obuwia może zostać podniesione w efekcie czego ostateczny odcień obuwia może odbiegać od koloru pierwotnego;
d. może okazać się, że nie wszystkie zabrudzenia będą możliwe do usunięcia;
e. jeżeli na obuwiu jest starty zamsz kolor może się nierównomiernie rozchodzić i w niektórych miejscach kolor może być mniej intensywny;
f. zamszowe obuwie może stwardnieć;
g. kolor zamszowego obuwia może ściemnieć;
h. w niektórych przypadkach struktura nubuku może zostać utracona;
i. możliwy do uzyskania kolor obuwia może różnić się odcieniem od koloru wybranego przez Klienta z palety;
j. siatka na obuwiu podczas jego malowania traci właściwości oddychające;
k. użyte do naprawy materiały (np. gumy, zamki, nity itp.) mogą odbiegać od oryginalnie użytych w dostarczonym obuwiu;
l. w przypadku usługi custom obuwie w celu jego prawidłowego wyschnięcia nie może być używane przez okres 2 tygodni od dnia odbioru;
m. w przypadku interwencji szewskich wymagających klejenia, szycia mogą pozostać ślady wynikające z normalnego procesu naprawy;
n. podczas personalizacji obuwia każdego rodzaju kolor ostateczny może różnić się od wybranego z wzornika;
o. trwałość malowania podeszwy uzależniona jest od rodzaju podeszwy;
p. obuwie lakierowane nie nadaje się do procesu renowacji;

Custom opierający się na malowaniu skóry objęty jest 3 miesięczną gwarancją liczącą się od momentu odbioru obuwia.

21. Po wykonaniu usługi obuwie odsyłane jest na adres Klienta wskazany w formularzu zamówieńa.
22. W przypadku nieodebrania przesyłki z obuwiem wysłanym przez WoshWosh Sp. z o.o. po wykonaniu usługi i zwrotu przesyłki do nadawcy, uznaje się, że Klient wyzbył się własności obuwia w rozumieniu art. 180 Kodeksu cywilnego [porzucenie rzeczy] a WoshWosh Sp. z o.o. może według swojego uznania oddać obuwie na cele dobroczynne lub pozostawić na magazynie WoshWosh Sp. z o.o. na ryzyko i koszt Klienta.
23. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji. Pisemna reklamacja może zostać przesłana na adres WoshWosh Sp. z o.o. ul. Solec 81b lokal p60 00-385 Warszawa bądź mailowo na adres: napiszdonas@woshwosh.pl. Jednocześnie ze złożeniem reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć obuwie do WoshWosh Sp. z o.o. na nasz koszt opisując rodzaj stwierdzonej wady, czy żąda naprawy obuwia i w jakim zakresie albo czy żąda obniżenia ceny i o jaką kwotę. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne oraz wady wynikające z normalnego zużycia eksploatacyjnego. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia dostarczenia obuwia do WoshWosh Sp. z o.o.. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient informowany jest drogą mailową bądź pisemnie na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny. W przypadku uwzględnienia reklamacji naprawa nastąpi w terminie określonym w pkt. 13 – 15 natomiast w przypadku uwzględnienia żądania obniżenia ceny zwrot kwoty nastąpi w terminie 7 dni. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zobowiązany jest wskazać numer rachunku bankowego, na który WoshWosh Sp. z o.o. zwróci Klientowi koszty przesyłki/kwotę z tytułu obniżenia ceny bądź wskazać, że koszty te mają zostać zwrócone przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta adres
24. Za wykonane usługi Wosh Wosh Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 471 i następnych Kodeksu Cywilnego.
25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wosh Wosh Sp. z o.o. szanuje prywatność swoich Klientów i przestrzega przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizyczny w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO. Dane Klienta podane w formularzu są przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy między Klientem a WoshWosh Sp. z o.o..

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Spółka WoshWosh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 117 lok. 21, 02-120 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793043, NIP 7010934707, Regon 383781101
2. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie za pośrednictwem poczty wysyłając korespondencje na adres: WoshWosh Sp. z o.o., ul. Grójecka 117 lok. 21, 02-120 Warszawa lub za pośrednictwem poczty email na adres: napiszdonas@woshwosh.pl
3. Państwa dane osobowe zostały pozyskane oraz podlegają przetwarzaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. w oparciu o niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo:
- dostępu do treści danych osobowych;
- sprostowania danych osobowych;
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- przenoszenia danych osobowych. Mają Państwo prawo otrzymać od Administratora dane osobowe dotyczące Państwa, oraz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Wykonując prawo do przenoszenia danych osobowych, mogą Państwo żądać aby wasze dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi.
5. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja wiążącej strony umowy.
6. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do właściwego zrealizowania umowy.
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę przetwarzanych danych osobowych przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Załącznik do regulaminu Wosh Wosh Sp. z o.o.„Wysyłka z innego miasta”

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwonależy poinformować WoshWosh Sp. z o.o. o woli nas o swojej decyzji o odstąpieniau od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na przykład pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowymo wysłane za pośrednictwem operatora pocztowego pocztą lub pocztą elektroniczną) na adres WoshWosh Sp. z o.o. ul.Solec 81b lokal P60, 00-385 Warszawa bądź na adres e-mail napiszdonas@woshwosh.pl
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez WoshWosh Sp. z o.o., jednak nie jest to obligatoryjneowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, należy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowywystarczy, aby wyślą Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem. terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia obuwia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wskazali Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
WoshWosh Sp. z o.o. ul. Solec 81b lokal p60, 00-385 Warszawa bądź na adres e-mail napiszdonas@woshwosh.pl

Dane Klienta:
………………………………………………………………………………………….
Imię nazwisko
………………………………………………………………………………………….
Adres
…………………………………………………………………………………………..
Adres do zwrotu obuwia jeśli jest inny niż adres Klienta

Oświadczenie
Data……………………………..
Ja…………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy z WoshWosh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Martyna Zastawna na renowację/czyszczenie obuwia Marki …………………. Model………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(proszę zamieścić opis przesłanego do nas obuwia)

Uwagi (np. określenie sposobu zwrotu płatności jeśli zwrot ma nastąpić w innej formie niż dokonana została zapłata za usługę)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………
Podpis Klienta