Regulamin

 1. Właścicielem marki WoshWosh jest WoshWosh Sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 11/7 00-328 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793043, REGON: 383781101, NIP: 7010934707.
 2. WoshWosh Sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu czyszczenia i renowacji obuwia z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 3. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki zawierania umów na usługi świadczone przez WoshWosh Sp. z o.o., a także tryb postępowania reklamacyjnego. Każdy klient, zwany dalej „Klientem”, powinien zapoznać się z Regulaminem.
 4. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie internetowej www.woshwosh.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Ceny zamieszczone na stronie internetowej www.woshwosh.pl nie uwzględniają kosztów przesyłki, które ponosi Klient. Klient o koszcie przesyłki jest każdorazowo informowany w trakcie składania zamówienia.
 6. Przed zawarciem umowy klient przesyła WoshWosh Sp. z o.o. zdjęcie obuwia na adres e-mail napiszdonas@woshwosh.pl bądź za pośrednictwem portalu Facebook (www.facebook.com/woshwoshPL).
 7. Po otrzymaniu zdjęcia WoshWosh Sp. z o.o. wysyła do Klienta informację o proponowanym zakresie usługi oraz cenę usługi w zaproponowanym zakresie zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie www.woshwosh.pl. Wysłanie informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Klientowi przez WoshWosh Sp. z o.o.
 8. W przypadku akceptacji propozycji WoshWosh Sp. z o.o. Klient składa zamówienie przesyłając obuwie na adres: WoshWosh Sp. z o.o. ul. Międzyborska 57/65 04-027 Warszawa wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zamówienia (przyjęcie oferty).
 9. Umowa jest zawierana pomiędzy Klientem a WoshWosh Sp. z o.o., zwana dalej „Umową”, w języku polskim w drodze zamówienia złożonego jak wskazano powyżej w pkt 8. Umowa wywołuje skutki z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym WoshWosh Sp. z o.o. (Klient ma możliwość dokonania zapłaty tytułem złożonego zamówienia przelewem na rachunek bankowy WoshWosh sp. z o.o. wskazany w formularzu zamówienia).
 10. Wysłanie butów do WoshWosh Sp. z o.o. jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu, który jest integralną częścią Umowy, co Klient potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 11. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość z WoshWosh Sp. z o.o. w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym w szczególności w przypadku gdy WoshWosh Sp. z o.o. wykonała w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez WoshWosh Sp. z o.o. utraci prawo odstąpienia od umowy i Konsument przyjął to do wiadomości.
 12. Szczegółowy opis procedury odstąpienia od Umowy znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu.
 13. Z zastrzeżeniem pkt 14 – 15 maksymalny termin wykonania usługi wynosi 90 dni i jest liczony od dnia dostarczenia obuwia do WoshWosh Sp. z o.o. W przypadku usługi czyszczenie express czas oczekiwania na wykonanie usługi to maksymalnie 5 dni roboczych, w przypadku usługi renowacja bądź usługi custom express czas oczekiwania na wykonanie usługi to maksymalnie 7 dni roboczych.
 14. W przypadku wystąpienia okoliczności losowych, uniemożliwiających czasowo realizację usługi, WoshWosh Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji usługi, o czym zobowiązuje się powiadomić Klienta.
 15. W przypadku, gdy do wykonania usługi niezbędne są materiały niedostępne na rynku polskim i zachodzi konieczność ich sprowadzenia z zagranicy, czas, o którym mowa w pkt 13 ulega wydłużeniu o okres potrzebny na sprowadzenie ww. materiałów.
 16. WoshWosh Sp. z o.o. może odmówić wykonania usługi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia obuwia do WoshWosh Sp. z o.o. na następujących zasadach: jeżeli materiał dostarczonego obuwia nie nadaje się do prawidłowego wykonania usługi albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, WoshWosh Sp. z o.o. niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. Klient może, wedle swojego wyboru, zażądać odesłania obuwia lub zdecydować o realizacji usługi przez WoshWosh Sp. z o.o. na własne ryzyko.
 17. W przypadku, o którym mowa w pkt 16 obuwie zostanie odesłane Klientowi niezwłocznie na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 18. Klient jest świadomy, iż o sposobie wykonania usługi decyduje WoshWosh Sp. z o.o. na podstawie swojego doświadczenia i posiadanej wiedzy z zakresu świadczonych usług. Usługi wykonywane są zgodnie z zasadami rzemiosła oraz możliwościami, które determinuje stan obuwia dostarczonego przez Klienta oraz materiał z jakiego obuwie jest wykonane.
 19. Klient zlecając WoshWosh Sp. z o.o. wykonanie usługi przed przesłaniem obuwia zobowiązany jest do usunięcia elementów trwale z obuwiem niezwiązanych (sznurówki, dodatkowe wkładki, pudełka itp.).
 20. Odpowiedzialność WoshWosh Sp. z o.o. za wykonanie usługi jest wyłączona, jeżeli wada powstała z przyczyny tkwiącej w materiale obuwia dostarczonego przez Klienta. Z uwagi na powyższe, Klient zlecając WoshWosh Sp. z o.o. wykonanie usługi akceptuje fakt, iż podczas czyszczenia lub renowacji obuwia, w szczególności:
  1. obuwie może stać się jaśniejsze, gdyż obecna na obuwiu warstwa brudu bądź środków używanych do pielęgnacji obuwia, która przyciemnia ich kolor zostanie usunięta w procesie czyszczenia;
  2. na obuwiu mogą ujawnić się plamy bądź przebarwienia wcześniej niewidoczne pod warstwą brudu, które mogą się okazać niemożliwe do usunięcia;
  3. włosie w strukturze materiału obuwia może zostać podniesione w efekcie czego ostateczny odcień obuwia może odbiegać od koloru pierwotnego;
  4. może okazać się, że nie wszystkie zabrudzenia będą możliwe do usunięcia;
  5. jeżeli na obuwiu jest starty zamsz, kolor może się nierównomiernie rozchodzić i w niektórych miejscach kolor może być mniej intensywny;
  6. zamszowe obuwie może stwardnieć;
  7. kolor zamszowego obuwia może ściemnieć;
  8. w niektórych przypadkach struktura nubuku może zostać utracona;
  9. możliwy do uzyskania kolor obuwia może różnić się odcieniem od koloru wybranego przez Klienta z palety;
  10. siatka na obuwiu podczas jego malowania traci właściwości oddychające;
  11. użyte do naprawy materiały (np. gumy, zamki, nity itp.) mogą odbiegać od oryginalnie użytych w dostarczonym obuwiu;
  12. w przypadku usługi custom – obuwie w celu jego prawidłowego wyschnięcia nie może być używane przez okres 2 tygodni od dnia odbioru;
  13. w przypadku interwencji szewskich wymagających klejenia, szycia mogą pozostać ślady wynikające z normalnego procesu naprawy;
  14. podczas personalizacji obuwia każdego rodzaju kolor ostateczny może różnić się od wybranego z wzornika;
  15. trwałość malowania podeszwy uzależniona jest od rodzaju podeszwy;
  16. obuwie lakierowane nie nadaje się do procesu renowacji;

Custom opierający się na malowaniu skóry objęty jest 3 miesięczną gwarancją, licząc od momentu odbioru obuwia przez Klienta.

Wszystkie reklamacje dotyczące jakości, które wynikają z trwałości materiałów użytych do napraw np. klej nie trzyma uszkodzenia, odpadła łatka lub nowe założone fleki z obuwia objęte są gwarancją. Gwarancja usług szewskich obejmuje 3 miesiące od momentu odbiuro obuwia przez Klienta. Celem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych Klient powinien skontaktować się z WoshWosh Sp. z o.o. pisemnie, na adres WoshWosh Sp. z o.o. ul. Kopernika 11 m.7 00-338 Warszawa, mailowo na adres: napiszdonas@woshwosh.pl albo telefonicznie pod numerem: 733890111i dostarczyć obuwie do WoshWosh Sp. z o.o. (na ww. adres) na koszt WoshWosh Sp. z o.o.

 1. Po wykonaniu usługi obuwie odsyłane jest na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia.
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Podstawa i zakres odpowiedzialności WoshWosh Sp. z o.o. wobec Klientów w razie stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej obuwia określają przepisy ustawy Kodeks Cywilny (reklamacja na podstawie rękojmi). Pisemna reklamacja może zostać przesłana na adres WoshWosh Sp. z o.o. Mikołaja Kopernika 11 m 7 00-359 Warszawa bądź mailowo na adres: napiszdonas@woshwosh.pl. Reklamacja może zostać złożona również telefonicznie pod numerem:731740585 __. Jednocześnie ze złożeniem reklamacji Klient zobowiązany jest przesłać zdjęcie obuwia, na którym dobrze widać całość buta a szczególnie reklamowane elementy, opisując rodzaj stwierdzonej wady oraz datę jej wystąpienia, czy żąda naprawy obuwia (usunięcia wady) i w jakim zakresie albo czy żąda obniżenia ceny i o jaką kwotę, albo czy odstępuje od Umowy, oraz wskazując dane kontaktowe składającego reklamację. Jeśli nie ma możliwości poprawnego rozpatrzenia reklamacji po przesłaniu zdjęcia, obsługa klienta poprosi Klienta o dostarczenie obuwia do WoshWosh Sp. z o.o. (na adres wskazany w zdaniu poprzedzającym) na koszt WoshWosh Sp. z o.o. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, WoshWosh Sp. z o.o. może w pierwszej kolejności niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta usunąć wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już naprawiana przez WoshWosh Sp. z o.o. albo WoshWosh Sp. z o.o. nie uczyniła zadość obowiązkowi usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne oraz wady wynikające z normalnego zużycia eksploatacyjnego. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od zgłoszenia żądania przez Klienta. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient informowany jest drogą mailową bądź pisemnie na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny. W przypadku uwzględnienia reklamacji naprawa nastąpi w terminie określonym w pkt 13 – 15, natomiast w przypadku uwzględnienia żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy zwrot kwoty nastąpi w terminie 7 dni. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zobowiązany jest wskazać numer rachunku bankowego, na który WoshWosh Sp. z o.o. zwróci Klientowi koszty przesyłki/kwotę z tytułu obniżenia ceny/odstąpienia od Umowy bądź wskazać, że koszty te mają zostać zwrócone przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta adres.
 3. WoshWosh Sp. z o.o. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Dane Klienta podane w formularzu zamówienia są przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy (realizacji usług).
 6. Administratorem danych osobowych Klienta jest Spółka WoshWosh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 11/7 00-328 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793043, NIP 7010934707, Regon 383781101
 7. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie za pośrednictwem poczty, wysyłając korespondencję na adres: WoshWosh Sp. z o.o., Mikołaja Kopernika 11 m 7 00-359 Warszawa lub za pośrednictwem poczty email na adres: napiszdonas@woshwosh.pl.
 8. Dane osobowe Klienta podlegają przetwarzaniu w celu:
  1. zawarcia i wykonania Umowy – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania Umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. wykonywania obowiązków, które ciążą na Administratorze z mocy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności – wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także z prawa podatkowego, konsumenckiego, ochrony danych osobowych RODO (wystawianie i przechowywanie faktur, rachunków, rozpatrywanie żądań przewidzianych przepisami RODO) – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w szczególności kontakty z Klientami w celu realizacji Umowy, rozpatrywanie reklamacji;
  4. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Klientem Umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest przetwarzanie danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługuje prawo do:
  • dostępu do treści danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia może podlegać pewnym ograniczeniom, np. ze względu na przepisy prawa lub uzasadniony interes Administratora;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • przenoszenia danych osobowych. Jeżeli WoshWosh sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie Umowy, Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe oraz żądać przesłania ich do innego wskazanego przez siebie administratora, o ile jest to technicznie możliwe i o ile dane osobowe objęte prawem do przeniesienia przetwarzane są w sposób elektroniczny;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Dane osobowe Klienta nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do właściwego zrealizowania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w tym przez okres konieczny do rozpoznania reklamacji, a także przez okresy wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących dokumentów podatkowych, postępowań sądowych, księgowych, a w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, do czasu wyegzekwowania lub przedawnienia tych roszczeń, w każdym razie nie dłużej niż do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych.
 12. Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora,
  • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak dostawcy usług IT, dostawcy usług prawnych, podatkowych oraz księgowych, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi logistyczne i kurierskie, audytorzy zewnętrzni oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez Administratora danych usług,
  • jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w koniecznym zakresie także inne osoby trzecie, w szczególności uprawnione organy państwowe.
 13. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia Umowy.
 14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę przetwarzanych danych osobowych przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 15. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: https://woshwosh.com/polityka-prywatnosci/, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.
 16. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://woshwosh.com/regulamin/. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 17. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. W przypadku ewentualnej, niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez WoshWosh sp. z o.o.
 18. WoshWosh sp. z o.o. może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie: https://woshwosh.com/regulamin/. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na ww. stronie.
 19. Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich.
 20. Ewentualne spory powstałe pomiędzy WoshWosh sp. z o.o. a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 21. Ewentualne spory powstałe pomiędzy WoshWosh sp. z o.o. a Klientem, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę WoshWosh sp. z o.o..

Załącznik do regulaminu Wosh Wosh Sp. z o.o.„Wysyłka z innego miasta”

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować WoshWosh Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na przykład pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysłane za pośrednictwem operatora pocztowego pocztą lub pocztą elektroniczną) na adres WoshWosh Sp. z o.o. ul. Kopernika 11/7 00-328 Warszawa bądź na adres e-mail napiszdonas@woshwosh.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez WoshWosh Sp. z o.o., jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia obuwia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wskazali Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
WoshWosh Sp. z o.o. ul. Kopernika 11/7 00-328 Warszawa
bądź na adres e-mail napiszdonas@woshwosh.pl
Dane Klienta:
………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko
………………………………………………………………………………………….
Adres
…………………………………………………………………………………………..
Adres do zwrotu obuwia jeśli jest inny niż adres Klienta
Oświadczenie
Data……………………………..
Ja…………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu
od umowy z WoshWosh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na renowację/czyszczenie obuwia
marki …………………. model
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………… (proszę zamieścić opis przesłanego do nas obuwia)
Uwagi (np. określenie sposobu zwrotu płatności jeśli zwrot ma nastąpić w innej formie niż
dokonana została zapłata za usługę)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………
…………………………………
Podpis Klienta